Узроци сиромаштва

Основни узроци сиромаштва за особе са инвалидитетом као и за осталу популацију јесу недовољно образовање и немогућност радног ангажовања али додатно, специфични узроци сиромаштва за ову популацију су и:

  • посебни трошкови инвалидности
  • социјална искљученост
  • непостојање неопходних и адекватних система подршке

Низак ниво образовања и ниска стопа запослености особа са инвалидитетом су кључни узроци њиховог сиромаштва, не само стога што су то главни узроци сиромаштва и за друге популације, већ и зато што су у тим областима особе са инвалидитетом највише дискриминисане. Ако се још има у виду да породична подршка члану са инвалидитетом најчешће «блокира» радне потенцијале домаћинства, а да је ниво компензаторних социјалних права (пензије, туђа нега и помоћ и сл) релативно низак, постаје разумљив надпросечан удео особа са инвалидитетом у «зони сиромаштва».

Овај степен дискриминације, показују и подаци о образовној структури и радном ангажовању особа са инвалидитетом.

 Знаковни говор  Знаковни говор
Знаковни говор